Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Dane teleadresowe jednostki

ul. Sejmowa 5A,
59-220 Legnica

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.10.2022 r.

Strona internetowa Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Strona jest w trakcie budowy. Po zakończeniu prac zostanie poddana audytowi dostępności, na podstawie którego będzie można określić stopień dostępności.

Wyłączenia

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 03.10.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez .

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 03.10.2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest specjalista administracyjny - Paweł Piech, pawel.piech@collegiumwitelona.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 723 23 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Collegium Witelona  Uczelnia Państwowa
  • Adres: ul. Sejmowa 5a 59-220 Legnica
  • E-mail: pawel.piech@collegiumwitelona.pl
  • Telefon: 76 723 23 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynkach COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa znajdują się całodobowe posterunki ochrony.

Na portierni ochrony w budynkach Uczelni funkcjonuje system monitoringu wizyjnego (kamery na każdej kondygnacji i na zewnątrz budynku) oraz centrale systemu antywłamaniowego. Drzwi wejściowe do budynków mają samozamykacze oraz podpory drzwiowe, które umożliwiają dogodne wejście osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Drugie drzwi wejściowe wewnętrzne otwierają się automatycznie oraz posiadają funkcję blokowania ich w stanie otwartym przez pracowników ochrony budynku. Jednocześnie w przypadku wyłączenia lub zaniku energii elektrycznej otwierają się samoczynnie.

  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind;

W COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa umieszczone są tablice informacyjne o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej, odblaskowe znaki ewakuacyjne oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Na korytarzach, przy salach dydaktycznych, biurach administracyjnych oraz toaletach są umieszczone tabliczki z informacją dotyczącą danego pomieszczenia, również pisane alfabetem Braille’a.

W budynkach szerokość korytarzy i dojść do pomieszczeń wynosi około 200 cm.

Wejścia do pomieszczeń biur administracji, sal wykładowych i dydaktycznych oraz toalet, mają szerokość w świetle 90 cm i są bezprogowe.

Budynki wielokondygnacyjne Uczelni posiadają windy dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami: szerokość drzwi wejściowych do windy w świetle 90 cm, w kabinie zamontowano poręcze, przyciski wyboru pięter oznaczone alfabetem Braille’a, wyświetlacz, system zapowiedzi głosowych oraz pętlę indukcyjną.

Budynki „A” i „C” posiadają po dwie windy dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Na kondygnacjach, do których nie dojeżdżają windy zostały umieszczone platformy schodowe. Budynki wielokondygnacyjne Uczelni posiadają na wyposażeniu krzesełka ewakuacyjne, a na wyposażeniu Domu Studenta jest schodołaz kroczący. Wprowadzono  procedury ewakuacyjne oraz prowadzone są systematyczne ćwiczenia ewakuacyjne dla pracowników i studentów Uczelni, które obejmują również procedurę ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. 

W budynkach na każdym piętrze znajdują się po dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Na klatkach schodowych, szerokich ok. 200 cm, zostały zamontowane poręcze po obu stronach.

Chodniki i dojścia do budynków wykonane są z kostki betonowej, umożliwiającej bezproblemowe poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim.

  • Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;

Na terenie Uczelni zostały obniżone krawężniki, wyniesiono przejście dla pieszych na równi z chodnikiem, oznakowano je polami uwagi dla osób niedowidzących. Na kondygnacjach, do których nie dojeżdżają windy zostały umieszczone platformy schodowe. Przy wejściach bocznych do budynku, usytuowanych poniżej poziomu terenu, istnieją pochylnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pomieszczeniach biurowych, salach dydaktycznych i na korytarzach budynków są zamontowane głośniki, w windach funkcjonują klawisze opisane również alfabetem Braille’a oraz funkcjonują pętle indukcyjne.

Uczelnia posiada system Listen EVERYWHERE, który składa się z następujących elementów: sieciowy serwer transmisji dźwięku, nadajnik podczerwieni, przenośne odbiorniki podczerwieni z indywidualną pętlą indukcyjną oraz ładowarką. System umożliwia transmisję dźwięku z mikrofonów w sali wykładowej do przenośnych odbiorników podczerwieni. Odbiorniki podczerwieni przez indywidualną pętlę indukcyjną przekazują głos wykładowcy do aparatu słuchowego studenta z ubytkiem słuchu. Istnieje też możliwość transmisji dźwięku przez sieć Wi-Fi. W tym wariancie słuchacz uruchamia na swoim smartfonie dedykowaną aplikację, która łączy się z serwerem i odbiera głos wykładowcy przez słuchawki podłączone do smartfonu.

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami;

Na terenie Uczelni jest 6 miejsc wyznaczonych i oznakowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach;

Osoba niepełnosprawna może wejść na teren Uczelni z psem asystującym, który jest wyposażony w uprząż, a osoba z niepełnosprawnością posiada certyfikat potwierdzający status psa asystującego i ma zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.  

  • Koniecznie podaj też informację o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jeżeli nie ma takiej możliwości, także o tym poinformuj.

Uczelnia nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

Student głuchy lub słabosłyszący, który potrzebuje tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego, może zgłosić taką potrzebę na co najmniej 3 dni robocze w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, pok. 30, bud. A.